บริการของเรา

โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ให้บริการทางการแพทย์แบบครบองค์รวม ตามมาตรฐานวิชาชีพแก่ผู้ป่วยทุกประเภท เราพร้อมให้บริการส่งเสริม ฟื้นฟู บรรเทา ป้องกัน และรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขาด้วยความพร้อมที่โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอลมี จึงได้เปิดให้บริการแผนกต่าง ๆ ไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ให้กับผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง